Topbar Icon SUMMER SALE | 15% OFF | CODE SUMMER – Signup for our newsletter and enjoy temporarily 17% off.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN WOODEN AMSTERDAM

Wooden Amsterdam is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60506148

Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Wooden Amsterdam: een eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd in Amsterdam, Nederland, te dezen handelend onder de naam Wooden Amsterdam, die zich ten doel stelt het aanbieden en verkopen (op afstand via haar website woodenamsterdam.com) van voornamelijk houten producten, dit alles in de breedste zin van het woord, aan consumenten, hierna te noemen: “Wooden Amsterdam”;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand aangaat met Wooden Amsterdam, hierna te noemen: “Consument”;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Wooden Amsterdam georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand, hierna te noemen: “Overeenkomst”;
 4. Bedenktijd: de periode waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, hierna te noemen: “Bedenktijd”;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst, hierna te noemen: “Herroepingsrecht”;
 6. Dag: kalenderdag, hierna te noemen: “Dag”;
 7. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene voorwaarden”.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Wooden Amsterdam en op alle tot stand gekomen Overeenkomsten tussen Wooden Amsterdam en de Consument.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene voorwaarden aan de Consument verstrekt. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is voordat de Overeenkomst tot stand komt, wordt de Consument geïnformeerd dat de Algemene voorwaarden kunnen worden ingezien bij Wooden Amsterdam en op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos (elektronisch) aan de Consument worden toegestuurd.
 3. Voor zover, naast de Algemene voorwaarden, specifieke product- en/of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook bedongen voor die (rechts)personen en derden die direct of indirect betrokken zijn (geweest) bij Wooden Amsterdam.
 5. Afwijking van de Algemene voorwaarden is alleen mogelijk als partijen hier vooraf uitdrukkelijk schriftelijk mee hebben ingestemd.
 6. Indien enige bepaling in de Algemene voorwaarden ongeldig of nietig is verklaard, blijven de andere bepalingen volledig van kracht en worden de ongeldige of nietige bepaling(en) vervangen door (een) nieuwe rechtens toelaatbare voorwaarde(n), waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van de Algemene voorwaarden, dan dienen deze bepalingen te worden geïnterpreteerd naar de geest van de Algemene voorwaarden.
 8. Situaties die niet zijn geregeld in de Algemene voorwaarden worden beoordeeld naar de geest van de Algemene voorwaarden.
 9. Wooden Amsterdam is te allen tijde gerechtigd om de Algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De mogelijke impact van deze wijzigingen en/of aanvullingen wordt tijdig met de Consument besproken.
 10. Ook als Wooden Amsterdam niet altijd strikte naleving van de Algemene voorwaarden verlangt, blijven de Algemene voorwaarden volledig van kracht en behoudt Wooden Amsterdam zich het recht voor om in andere gevallen strikte naleving van de Algemene voorwaarden te eisen.
 11. Wooden Amsterdam gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages over dergelijke statistieken op te stellen met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de website te vergroten en deze af te stemmen op het (koop)gedrag van de Consument. De door Google verzamelde informatie wordt opgeslagen op Google-servers. Wooden Amsterdam heeft alleen toegang tot geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens die door middel van rapportages in Google Analytics beschikbaar worden gesteld. Wooden Amsterdam kan de identiteit of woonplaats van de Consument niet achterhalen via deze rapporten. De Google Analytics-gegevens zijn alleen voor intern gebruik en worden door Wooden Amsterdam nimmerverstrekt aan derden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

  1. Indien en voor zover een aanbieding en/of offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden wordt gedaan, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding en/of offerte vermeld. Wooden Amsterdam is aan een aanbieding en/of offerte gebonden indien de Consument de aanvaarding daarvan binnen de geldigheidsduur van de aanbieding/offerte aan Wooden Amsterdam kenbaar heeft gemaakt.
  2. De aanbieding bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Deze beschrijving is gedetailleerd genoeg om de Consument in staat te stellen het aanbod naar behoren te beoordelen. Als Wooden Amsterdam afbeeldingen gebruikt, zijn dit een getrouwe weergave van de aangeboden producten. Afbeeldingen kunnen alleen als indicatie worden beschouwd en de Consument kan hieraan geen rechten ontlenen.
  3. Elke aanbieding bevat zodanige informatie dat voor de Consument duidelijk is welke rechten en plichten verbonden zijn aan de aanvaarding van de aanbieding. Dit geldt specifiek voor:
    • De prijs inclusief belastingen;

• Eventuele bezorgkosten;

• De wijze waarop de Overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

• De toepasselijkheid van het Herroepingsrecht;

• De wijze van betaling, levering en uitvoering van de Overeenkomst;

• De termijn voor aanvaarding van de aanbieding, dan wel de termijn waarvoor Wooden Amsterdam de prijs garandeert.

 • Wooden Amsterdam kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden, indien de Consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, kennelijk een vergissing, verschrijving of fout bevatten.
 • Indien aanvaarding door de Consument afwijkt van de aanbieding die is opgenomen in de offerte, is Wooden Amsterdam hier niet aan gebonden en komt er overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding geen Overeenkomst tot stand, tenzij Wooden Amsterdam dit uitdrukkelijk aangeeft.

 

Artikel 4. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van de aanbieding en het voldoen aan de daarin opgenomen voorwaarden.
 2. Indien de Consument de Overeenkomst elektronisch heeft aanvaard, bevestigt Wooden Amsterdam onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Wooden Amsterdam is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Wooden Amsterdam passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische gegevensoverdracht en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch betaalt, treft Wooden Amsterdam daartoe passende veiligheidsmaatregelen.
 4. Wooden Amsterdam kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die relevant zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Wooden Amsterdam op grond van dit onderzoek redelijke gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Wooden Amsterdam gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren, of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Wooden Amsterdam zal bij verzending van het product de volgende informatie elektronisch of schriftelijk aan de Consument meesturen:
  • • Het bezoekadres van de vestiging van Wooden Amsterdam waar de Consument met klachten terecht kan;
  • • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument zijn Herroepingsrecht kan uitoefenen, dan wel een duidelijke verklaring over de uitsluiting van het Herroepingsrecht;
  • • De informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  • • De in artikel 3 lid 3 van de Algemene voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Wooden Amsterdam deze gegevens reeds aan de Consument heeft verstrekt voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 5. Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. U heeft het recht om de Overeenkomst binnen 60 dagen zonder opgave van reden te annuleren. De Bedenktijd vervalt 60 dagen na de dag waarop u een product heeft ontvangen of een derde partij, anders dan de vervoerder, op aanwijzing van u het product verwerft of in bezit neemt.
 2. Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons, Wooden Amsterdam (Hoofdstraat 1 C, 9501 CL Stadskanaal, E: [email protected], P: +31 (0)20 2614604), op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail).
 3. Om gebruik te maken van uw Herroepingsrecht binnen de Bedenktijd, is het aan te raden uw correspondentie aangaande de uitoefening van uw Herroepingsrecht te versturen voordat de Bedenktijd is verlopen.
 4. Gevolgen van herroeping
  • Als u gebruik maakt van uw Herroepingsrecht, restitueren wij alle van u ontvangen betalingen, met inbegrip van de verzendkosten (uitgezonderd extra kosten als je voor een andere manier van verzending hebt gekozen dan de minst dure door ons aangeboden standaard verzending), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij geïnformeerd zijn over uw beslissing om gebruik te maken van uw Herroepingsrecht. We voeren de terugbetaling uit met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk iets anders heeft aangegeven; voor de terugbetaling worden in ieder geval geen kosten in rekening gebracht. We kunnen wachten met terugbetaling tot we de producten retour hebben ontvangen of een bewijs van retourzending hebben ontvangen, afhankelijk van wat het snelst is.
 5. U zult de goederen terugsturen of aan ons overhandigen, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 60 dagen vanaf de dag waarop u heeft medegedeeld gebruik te maken van uw Herroepingsrecht. U heeft aan de deadline voldaan als u de goederen binnen de periode van 60 dagen retour zendt. Wij zullen de retourkosten niet voor onze rekening nemen. U bent aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, anders dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen.

Artikel 6. Uitsluiting Herroepingsrecht

 1. Wooden Amsterdam kan het Herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien Wooden Amsterdam dit duidelijk in de aanbieding, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Het Herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:
  • • Overeenkomsten voor de levering van producten die volgens specificaties van de Consument zijn gemaakt of duidelijk zijn gepersonaliseerd;
  • • Overeenkomsten voor de levering van producten die, na levering, door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
  • • Overeenkomsten voor de levering van producten met een beperkte houdbaarheid;
  • • Overeenkomsten voor de levering van een krant, tijdschrift of magazine, met uitzondering van abonnementen voor de levering van dergelijke publicaties;
  • • Overeenkomsten voor de levering van hygiënische producten of producten met een gezondheidsrisico waar de verzegeling van is verbroken.

Artikel 7. Prijzen

 1. Gedurende de in de aanbieding vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Wooden Amsterdam producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Wooden Amsterdam geen invloed heeft, tegen variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden in de aanbieding vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan als Wooden Amsterdam dit heeft bedongen, en:
  a) Deze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen; of
  b) De Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De prijzen van producten waarnaar in de aanbieding wordt verwezen zijn inclusief btw en exclusief mogelijke andere kosten, zoals eventuele verzend- en administratiekosten. Deze andere kosten worden afzonderlijk vermeld bij het plaatsen van een bestelling.

Artikel 8. Conformiteit en garantie

 1. Wooden Amsterdam garandeert dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de specificaties in de aanbieding, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, behoudens hetgeen hierover is gemeld in artikel 3.2 van de Algemene voorwaarden.
 2. Een door Wooden Amsterdam, de fabrikant of de importeur verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten of vorderingen die de Consument op basis van de Overeenkomst jegens Wooden Amsterdam kan doen gelden.
 3. De Consument dient elk defect aan de bestelling binnen 14 dagen te melden via [email protected] om voor restitutie in aanmerking te komen.
 4. Een opgelopen defect kan, mits dit binnen 14 dagen wordt getoond via [email protected], voor restitutie in aanmerking komen.
 5. Indien de Consument een defect meldt bij Wooden Amsterdam, is de definitieve beoordeling of al dan niet sprake is van een defect voorbehouden aan Wooden Amsterdam.

Artikel 9. Uitvoering en levering

 1. Wooden Amsterdam zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres waarover de Consument Wooden Amsterdam heeft geïnformeerd.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van de Algemene voorwaarden is vermeld, zal Wooden Amsterdam geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hierover uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. In dat geval heeft de Consument het recht om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden overeenkomstig het vorige lid, zal Wooden Amsterdam het door de Consument betaalde bedrag zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Wooden Amsterdam er alles aan doen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij levering zal de Consument op duidelijke en begrijpelijke wijze worden geïnformeerd dat een vervangend product wordt geleverd. Bij vervangende producten kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Wooden Amsterdam tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Wooden Amsterdam kenbaar gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10. Uitvoering van de bestelling

 1. Wooden Amsterdam heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden, indien en voor zover de naleving van de Overeenkomst dit vereist.
 2. Bij uitvoering van de werkzaamheden baseert Wooden Amsterdam zich op die informatie en gegevens zoals verstrekt door de Consument. De Consument is verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie en gegevens. Indien feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het naleven van de Overeenkomst zijn gewijzigd, is de Consument gehouden Wooden Amsterdam hiervan op de hoogte te stellen.
 3. Een overeengekomen termijn voor levering van producten door Wooden Amsterdam is altijd een richtlijn en nimmer een fatale termijn, tenzij Wooden Amsterdam en de Consument schriftelijk anders uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Artikel 11. Gewijzigde omstandigheden

 1. Mochten de omstandigheden waarvan de Consument en Wooden Amsterdam op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst zijn uitgegaan, zodanig wijzigen dat naleving van (een deel van) de Overeenkomst niet langer redelijkerwijs van (een van) de partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden tussen partijen over tussentijdse wijziging van de Overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden zijn toe te rekenen aan de Consument, zullen eventuele kosten voortvloeiend uit deze gewijzigde omstandigheden bij de Consument in rekening worden gebracht.
 2. Indien partijen besluiten tot wijziging van de aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt de Consument dat de tijdsplanning van de Overeenkomst zo nodig zal wijzigen.

Artikel 12. Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden betaald bij het plaatsen van een bestelling op de website van Wooden Amsterdam op een door Wooden Amsterdam aangegeven wijze.
 2. Bij vooruitbetaling kan de Consument geen rechten doen gelden aangaande de uitvoering van de betreffende bestelling alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Consument is gehouden Wooden Amsterdam onmiddellijk op de hoogte te stellen van onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens.
 4. Bij niet-betaling door de Consument heeft Wooden Amsterdam het recht om, behoudens wettelijke beperkingen, alle redelijke kosten aan de Consument in rekening te brengen waarover de Consument vooraf over is geïnformeerd.
 5. Wooden Amsterdam heeft een retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, totdat de Consument al hetgeen hij aan Wooden Amsterdam verschuldigd is, heeft betaald.
 6. Betalingen door de Consument worden altijd in de eerste plaats gebruikt voor alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats voor openstaande facturen die het langst open staan. Deze bepaling is onverminderd van toepassing als de Consument bij betaling naar een andere, jongere vordering verwijst.
 7. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Consument hiertoe naar het oordeel van Wooden Amsterdam aanleiding geeft, is Wooden Amsterdam gerechtigd om van de Consument te verlangen dat de Consument onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Wooden Amsterdam te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien de Consument weigert en/of nalaat de gevraagde zekerheid te verstrekken, is Wooden Amsterdam gerechtigd, onverminderd overige rechten, om de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en zijn alle bedragen die de Consument uit welke hoofde dan ook verschuldigd is aan Wooden Amsterdam, per direct opeisbaar.
 8. In geval van liquidatie, faillissement of toetreding tot de WSNP zijdens de Consument zijn de vorderingen van Wooden Amsterdam en de verplichtingen van de Consument jegens Wooden Amsterdam onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13. Dropshipping

Wooden Amsterdam biedt ondernemers – die zich ook ten doel stellen om voornamelijk houten producten te verkopen, één en ander in de meest ruime zin, te verkopen – de mogelijkheid om producten die in eigendom aan de ondernemer toebehoren en door hen op voorraad worden gehouden, aan te bieden via de website van Wooden Amsterdam. De Consument kan deze producten bestellen op de website van Wooden Amsterdam tegen een verkoopprijs die in overleg door Wooden Amsterdam en de betreffende ondernemer wordt bepaald. De website van Wooden Amsterdam biedt ondernemers slechts een platform voor de verkoop van deze producten; de bestelling en verzending van deze producten komt voor rekening en risico van de ondernemer. Dit alles zodat het voor de Consument kenbaar is dat de producten niet van Wooden Amsterdam afkomstig zijn.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 1. Wooden Amsterdam behoudt het eigendom van alle geleverde en nog te leveren producten in conform de Overeenkomst tot aan het moment dat de Consument heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Wooden Amsterdam.
 2. De betalingsverplichting zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel bestaat uit de betaling van de koopprijs voor alle geleverde en nog te leveren producten, vermeerderd met de gemaakte kosten indien de Consument niet langer in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, met inbegrip van schadevergoeding, buitengerechtelijke (incasso)kosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang er sprake is van eigendomsvoorbehoud voor geleverde producten, is het de Consument niet toegestaan deze producten te verpanden of enig andere (zekerheids)recht op de producten op te vestigen ten behoeve van derden.
 4. De Consument is verplicht om alle producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Wooden Amsterdam rust, als zodanig aan te merken, tot het moment waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

 1. Wooden Amsterdam behoudt alle intellectuele eigendomsrechten voor die producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt (heeft) en/of ontwikkeld heeft in het kader van de nakoming van de Overeenkomst.
 2. Het is de Consument uitdrukkelijk verboden om, direct of indirect, producten van Wooden Amsterdam te verveelvoudigen en/of te exploiteren, één en ander in de meest ruime zin van het woord. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16. Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging

 1. Wooden Amsterdam is gerechtigd (verdere) nakoming van de Overeenkomst op te schorten indien de Consument de betalingsvoorwaarden of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, onverminderd het recht van Wooden Amsterdam schadevergoeding te vorderen.
 2. Overeenkomsten kunnen tussentijds worden opgezegd met instemming van Wooden Amsterdam en in overeenstemming met de bepalingen in dit artikel.
 3. In geval van tussentijdse beëindiging heeft Wooden Amsterdam recht op betaling van de facturen voor geleverde producten tot die tijd. Eventueel betaalde voorschotten worden in onderling overleg, indien redelijkerwijs noodzakelijk naar verhouding terugbetaald.
 4. Wooden Amsterdam is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van zodanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst (blijvend) onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen van dusdanige aard dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet van Wooden Amsterdam kan worden verlangd.
 5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Wooden Amsterdam op de Consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Wooden Amsterdam de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt Wooden Amsterdam haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
 6. Indien Wooden Amsterdam tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden de daaruit voortvloeiende schade en kosten te vergoeden.
 7. Wooden Amsterdam heeft recht op vergoeding van schade, daaronder begrepen de kosten, direct en indirect ontstaan, indien de ontbinding aan de Consument kan worden toegerekend.
 8. Indien de Consument zijn verplichtingen jegens Wooden Amsterdam uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt en deze niet-nakoming een reden voor ontbinding is, dan heeft Wooden Amsterdam het recht om de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder enige verplichting voor Wooden Amsterdam tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Consument door wanprestatie wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht is.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden wordt opgeheven – of indien de Consument is toegetreden tot de WSNP, is Wooden Amsterdam gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting aan de zijde van Wooden Amsterdam om enige schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Rechterlijke tussenkomst respectievelijk een ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Wooden Amsterdam op de Consument zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17. Klachtenprocedure

 1. Wooden Amsterdam heeft een klachtenprocedure en behandelt alle ontvangen klachten op [email protected] volgens deze procedure.
 2. Alle klachten over de uitvoering van de Overeenkomst door Wooden Amsterdam dienen schriftelijk, met een volledige en duidelijke omschrijving, binnen 14 dagen nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, te worden ingediend bij Wooden Amsterdam. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt de Consument geacht de geleverde producten en/of de ontvangen facturen te hebben aanvaard.
 3. Bij Wooden Amsterdam ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Wooden Amsterdam binnen de termijn van 14 dagen reageren met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een vollediger antwoord kan verwachten.
 4. Als de klacht gegrond is, behoudt Wooden Amsterdam zich het recht voor om een nieuw product te leveren, de door de Consument betaalde aankoopprijs te restitueren of het aankoopbedrag aan te passen.
 5. Indien de door de Consument ingediende klacht ongegrond blijkt, komen de ontstane kosten, waaronder begrepen de onderzoekskosten van Wooden Amsterdam, voor rekening van de Consument.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

 1. Wooden Amsterdam is alleen aansprakelijk voor zover uit dit artikel volgt. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Wooden Amsterdam gelden niet als de schade te wijten is aan opzet en/of grove nalatigheid van Wooden Amsterdam en/of haar medewerker(s).
 2. Wooden Amsterdam is in geen geval aansprakelijk voor enige persoonlijke, lichamelijke of algemene schade die voortvloeit uit het gebruik van de producten door de Consument of door derden.
 3. De Consument is gehouden alle nodige maatregelen te nemen om schade te voorkomen of te beperken.
 4. Wooden Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door ander gebruik van de producten dan waarvoor deze oorspronkelijk zijn bedoeld.
 5. De Consument is zich er uitdrukkelijk van bewust dat het product gezien haar aard kan afwijken van eventuele verwachtingen die de Consument op voorhand van het product had.
 6. Wooden Amsterdam is jegens de Consument aansprakelijk voor een tekortkoming bij de nakoming van de Overeenkomst, voor zover deze tekortkoming bestaat uit het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de Overeenkomst door de Consument mag worden vertrouwd.
 7. Wooden Amsterdam is niet aansprakelijk voor bij de Consument of derden ontstane schade, indien deze schade wordt veroorzaakt door handelen of nalaten van een door Wooden Amsterdam ingeschakelde hulppersoon (werknemers van Wooden Amsterdam daaronder niet begrepen).
 8. Als een fout wordt gemaakt doordat de Consument aan Wooden Amsterdam onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Wooden Amsterdam voor eventuele ontstane schade niet aansprakelijk voor.
 9. In geval van overmacht, zoals opgenomen in artikel 19 van de Algemene voorwaarden, is Wooden Amsterdam niet aansprakelijk.
 10. Aansprakelijkheid van Wooden Amsterdam voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten. Wooden Amsterdam kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan: de redelijke kosten om de oorzaak en de omvang van de schade te bepalen, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van de Algemene voorwaarden, eventuele gemaakte redelijke kosten om de gebrekkige prestatie van Wooden Amsterdam te laten voldoen aan de Overeenkomst, voor zover dit aan Wooden Amsterdam kan worden toegerekend, en redelijke kosten gemaakt om de schade te voorkomen of te beperken, voor zover de Consument kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade zoals bedoeld in de Algemene voorwaarden.
 11. De aansprakelijkheid van Wooden Amsterdam voor een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, alsmede voor een onrechtmatige daad, is beperkt tot het bedrag dat de Consument ter zake de bestelde producten aan Wooden Amsterdam heeft betaald en/of nog verschuldigd is, ter zake de schadeveroorzakende gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, met een maximum – indien hoger en voor zover van toepassing – van daarnaast het bedrag dat de Consument aan kosten heeft gemaakt, welke kosten onlosmakelijk verbonden zijn met de tekortkoming in de nakoming dan wel de onrechtmatige daad.
 12. De Consument dient een claim tot schadevergoeding uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de Consument de schade heeft vastgesteld, bij Wooden Amsterdam in, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding komt te vervallen.

Artikel 19. Overmacht

 1. Wooden Amsterdam is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien Wooden Amsterdam daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet aan Wooden Amsterdam kan worden toegerekend en waarvoor Wooden Amsterdam niet aansprakelijk kan worden gesteld krachtens de wet, een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting.
 2. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, kan Wooden Amsterdam haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Wooden Amsterdam en de Consument opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, heeft elke partij het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij. Indien de hiervoor genoemde situatie intreedt bij gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst, is de Consumen gehouden diens verplichtingen jegens Wooden Amsterdam tot aan dat moment te voldoen. In een dergelijk geval is Wooden Amsterdam gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De Consument is gehouden die factuur te betalen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst betreft.
 3. In de Algemene voorwaarden wordt onder ‘overmacht’ verstaan, naast de in de wet en jurisprudentie gedefinieerde betekenissen, alle van buitenkomende oorzaken, al dan niet voorzien, waarop Wooden Amsterdam geen invloed kan uitoefenen of redelijkerwijs had kunnen uitoefenen, waardoor Wooden Amsterdam haar verplichtingen niet kan nakomen. Arbeidsstakingen bij Wooden Amsterdam daaronder inbegrepen. Wooden Amsterdam heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst (blijvend) onmogelijk maakt, geschiedt nadat Wooden Amsterdam haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wooden Amsterdam partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook als aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woont.
 2. Alle geschillen tussen Wooden Amsterdam en de Consument die mochten ontstaan en waarvoor geen oplossing in onderling overleg kan worden bereikt, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Wooden Amsterdam, Amsterdam, derhalve de rechtbank te Amsterdam. Niettemin is Wooden Amsterdam bevoegd het geschil voor te leggen aan de rechtbank die juridisch bevoegd is.
 3. Zowel Wooden Amsterdam als de Consument zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 21. Vindplaats en wijziging van de algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Wooden Amsterdam en worden bij het sluiten van een Overeenkomst kosteloos aan de Consument overhandigd.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, of de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de Overeenkomst met Wooden Amsterdam.
 3. De Nederlandse tekst van de Algemene voorwaarden is steeds bepalend bij de uitleg van de Algemene voorwaarden.

© Wooden Amsterdam / KvK 60506148 / woodenamsterdam.com / 2023

Free shipping in the Netherlands
1% van onze inkomsten gaat naar boomplantprojecten
Betaal achteraf met Klarna
Kopersbescherming van vertrouwde winkels